www.optoteam.sk

Optoteam, s.r.o.
Hlinická 2b
831 52  Bratislava

tel:
fax:
e-mail:
web:

+421 2 4488 0785
+421 2 4488 0785
optoteam@optoteam.sk
www.optoteam.sk

rozdelenie podľa značiek

rozdelenie podľa druhu výrobku

rozdelenie podľa zamerania

- Ukazovatele pozície

- Meracie počítadlá

ACU-RITE je jeden z najuz-návanejších výrobcov na svete pre numerické digitálno / obra-zovkové zobrazovacie zaria-denia, ovládačov frézovacích strojov a lineárnych presných meracích systémov na sklo v  obrábacích strojov.

ACU-RITE produkty sa použí-vajú pri obrábacích strojov a všade , kde sa musia spoľa-hlivo namerať pozície s vyso-kou presnosťou ,či už sa jedná otočné, frézovacie, brú-siace, vŕtacie alebo erodo-vanie stroje. Nájdete tu rôzne čítačky pre každé použitie. Aj samotné numerické ukazova-tele pozície nájdete v palete produktov

domáca stránka výrobcu:
www.acu-rite.de

Prospektovú dokumentáciu o týchto produktoch Vám radi poskytneme na požiadanie.

ACU-RITE S ENC 250

enc250
senc150

ACU-RITE S ENC 150

200s

ACU-RITE 200 Serie

ACU-RITE VRO 300

millpwr_1

Copyright © 2006 - 2011 Doktor Webster s.r.o. All Rights Reserved.