www.optoteam.sk

Optoteam, s.r.o.
Pekná cesta 15
831 05  Bratislava

tel:
fax:
e-mail:
url :

+421 2 4488 0785
+421 2 4488 0785
optoteam@optoteam.sk
www.optoteam.sk

rozdelenie podľa značiek

rozdelenie podľa druhu výrobku

rozdelenie podľa zamerania

- Ukazovatele pozície

- Meracie počítadlá

ACU-RITE je jeden z najuz-návanejších výrobcov na svete pre numerické digitálno / obra-zovkové zobrazovacie zaria-denia, ovládačov frézovacích strojov a lineárnych presných meracích systémov na sklo v  obrábacích strojov.

ACU-RITE produkty sa použí-vajú pri obrábacích strojov a všade , kde sa musia spoľa-hlivo namerať pozície s vyso-kou presnosťou ,či už sa jedná otočné, frézovacie, brú-siace, vŕtacie alebo erodo-vanie stroje. Nájdete tu rôzne čítačky pre každé použitie. Aj samotné numerické ukazova-tele pozície nájdete v palete produktov

domáca stránka výrobcu:
www.acu-rite.de

Prospektovú dokumentáciu o týchto produktoch Vám radi poskytneme na požiadanie.

QC 100

schopný merať až do štyroch osí lineárne alebo angulárne
rozhranie pre všetky typy mier
vstup pre Renishaw—Taster
vyvolanie dát cez PC atď.

QC 200

počítadlo pre 2D geometrie
geometrické prepojenie z nameraných hodnôt
centrovacia funkcia
grafické zobrazenie nameraných hodnôt
datenreport atď.

QC 4000

meranie 1D, alebo 2,5D geometrií a až do 4 osí.
geometrické prepojenie nameraných prvkov
CNC pre X,Y,Z pre servo a krokový zosilňovač.
optické meracie oko
spracovanie obrazu s autofokusom
skúška tolerancie atď.

QC 5000

zosnímanie meracieho bodu
meranie 2D a 3D
elementy ležiace mimo tolerancie sú zobrazené červeno
možnosť vytvárania rôznych konštrukcií z elementov
zabudovaný generátor reportu dát pre vlastné formuláre
odosielanie vlastných reportov
Programovanie
v spojení s CNC funkciou QC 5000 bežia programy samé.
je vhodný pre dodatočné doplnenie

Copyright © 2006 - 2007 TIL - Andrej Madro. All Rights Reserved.