www.optoteam.sk

Optoteam, s.r.o.
Pekná cesta 15
831 05  Bratislava

tel:
fax:
e-mail:
url :

+421 2 4488 0785
+421 2 4488 0785
optoteam@optoteam.sk
www.optoteam.sk

rozdelenie podľa značiek

rozdelenie podľa druhu výrobku

rozdelenie podľa zamerania

- Ukazovatele pozície

- Meracie počítadlá

ACU-RITE je jeden z najuz-návanejších výrobcov na svete pre numerické digitálno / obra-zovkové zobrazovacie zaria-denia, ovládačov frézovacích strojov a lineárnych presných meracích systémov na sklo v  obrábacích strojov.

ACU-RITE produkty sa použí-vajú pri obrábacích strojov a všade , kde sa musia spoľa-hlivo namerať pozície s vyso-kou presnosťou ,či už sa jedná otočné, frézovacie, brú-siace, vŕtacie alebo erodo-vanie stroje. Nájdete tu rôzne čítačky pre každé použitie. Aj samotné numerické ukazova-tele pozície nájdete v palete produktov

domáca stránka výrobcu:
www.acu-rite.de

Prospektovú dokumentáciu o týchto produktoch Vám radi poskytneme na požiadanie.

DRO 100

počítadlá z tejto rady sú jednoduché, robustné a ponúkajú Vám nasledujúce funkcie:
           - možnosť vynulovania
           - ukazovanie v absolútnych alebo inkrementovaných
             hodnôt
           - prepnutie rádius / priemer
           - prepnutie udávania v palcoch / milimetroch

DRO 200

počítadlá boli vyrobené, aby Vám bolo ponúknuté počítadlo s rôznymi špecifickými možnosťami použitia. Tieto počítadlá disponujú celým radom spoločných vlastností, ktoré Vaše použitia urobí jednoducho, precízne a spoľahlivo.
Pomocou 14 segmentového displeja nad riadkom hornej osy prebiehajú oznámenia v  zrozumiteľnom texte,  ktoré Vám uľahčia obsluhu a zadávanie parametrov.
Rovnako sa tam nachádzajú funkcie ako u DRO 100.
DRO 200 zvláda aj niektoré geometrické problémy, ktoré samôžu vyskytnúť na starších strojoch. Pomocou osovej kompenzácie chyby cez 3 segmenty je možné zadať automaticky yypočítanú hodnotu korekcie.

VRO 300

VRO 300 zavedením obrazovkovej techniky na trh s ukazovateľmi  pozícií  pre  desiatimi  rokmi  bol  zavedením
pomocou VRO 300 prístroja bola táto koncepcia obnovená.
Táto generácia sa špecializuje na požiadavky pri točení a frézovaní. Medzi základné parametre prístroja patria:
     1.  8 obrazovka zobrazuje čas, merítkový faktor a meranie až do 6 osí s ABS a INCR.
     2.  umožňuje zostaviť program s 999 blokmi priamo pri spracovaní alebo pri zakresľovaní
     3.  počítacie funkcie so základnými a trigonometrickými výpočtami

ACU-RITE Radial

urobí Váš radiálne vŕtací prístroj ešte rýchlejší. Zachytenie pohybu prístroja sa deje pomocou ACU-RITE meracieho systému dĺžok.

K dispozícií sú rôzne možnosti centrovania:
     1. Na orientáciu prístroja je možné zadať 2 až max. 8 pozícií.
     2. Nulový bod je možné zadať buď na hrane náradia, alebo v strede vrtu
     3. pomocou pozičných funkcií môžete nastaviť cez prejazd nulou všetky koordináty vrtu, absolútne miery, alebo reťazové miery.
     4. Je schopný vypočítať vrty v jednom rade, v matrici a kruhu.
     5. Je schopný si upamätať až 999 vrtových pozícií v XY koordinátach.
     6. Pomocou V-24 interfejsu preniesť údaje do PC alebo tlačiarne

Copyright © 2006 - 2007 TIL - Andrej Madro. All Rights Reserved.